ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия на договор на „РЕД СПРИНГС“ ЕООД важат за всички търговски взаимоотношения между „РЕД СПРИНГС“ ЕООД, наричанопо-долу и РЕД СПРИНГС (включително от което и да е от свързаните с неголица, дъщерни дружества, клонове или холдингови дружества) и Клиента, доколкото не противоречат на отделни клаузи на подписанрамков договор за покупко-продажба на матраци и производните импродукти и/или артикули, наричани по долу – стоки. Конкретните условия за размери, количества, спецификации, цени и доставка сеуточняват с отделните поръчки, потвърждението им и договорите задоставка/продажба. Настоящите Общи условия не представляват споразумение за покупко-продажба, но са неразделна част от всяко такова, като споразумение за продажба на Стоки между РЕД СПРИНГС и Клиента понастоящите Общи условия се сключва, само след като РЕД СПРИНГС приеме в писмена форма, в т.ч. и по e-mail поръчка за покупка(и), направена от Клиента, за която и да е Стока.Всякакви други общи условия на Клиента които са предоставени по какъвто и да е било начин на РЕД СПРИНГС, включително различни от настоящите условия исрокове на доставка и плащане са напълно изключени и по никакъвначин не обвързват РЕД СПРИНГС. Всяко изменение на настоящите Общи условия следва да бъдат договорени между страните в писмена форма от упълномощен представител на РЕД СПРИНГС. Които и да е предходни сделки, свързани стърговската дейност и/или процес на изпълнение между страните са неотносими при тълкуване на настоящите Общи условия, дори и в случаите когато страните са били запознати с естеството на изпълнението и възможността за възражение. „РЕД СПРИНГС“ ЕООД запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия”. При промени в настоящите „ОбщиУсловия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и „РЕД СПРИНГС“ ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка запокупка на стоки.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1.1 Договорените цени са без ДДС, като „РЕД СПРИНГС“ ЕООД има право да променя договорените цени едностранно, ако цената на основните и/или спомагателните материали, използвани за производство на стоките, предлагани от Дружеството, се е променила с повече от 10%.
1.2. Доколкото в сключено между страните споразумение за покупопродажба не е предвидено друго, за продажна цена се счита цената на съответния продукт в деня на доставката, а разходите за транспорт и всякакви други разходи, данъци и такси се начисляват отделно, съгласно действащите правила за DAP цени.
1.3. За всяка извършена доставка на стоки, Клиентът дължи плащане на стоките по цени посочени в съответната фактура.
1.4. При липса на специално условие за отложено или предварително плащане, посочено в писмен договор, фактура или стокова разписка, Клиентът заплаща цената в момента на доставката по банковата сметка на РЕД СПРИНГС, посочена във фактурата или договора.
1.5. Срокът на плащане на произведените стоки се определя във всяка конкретна поръчка, направена от Клиента.
1.6. При неспазване на сроковете за плащане, РЕД СПРИНГС може даизиска авансово плащане или да откаже следващи доставки, независимо, че е потвърдил поръчки на Клиента, без да носи каквато и да е отговорност за това.
1.7. При условия на отложено плащане „РЕД СПРИНГС“ ЕООД има право да определя кредитен лимит на Клиента. В случай на надвишаване на кредитният лимит от страна на Клиента, поради забавено плащане илинова поръчка, чието изпълнение и доставка ще надхвърлят определения кредитен лимит, то „РЕД СПРИНГС“ ЕООД има право: да откажеприемането на нова поръчка; да преустанови изпълнението на поръчките на Клиента или да не извърши доставката на вече произведените количества до изплащане на сумите, надвишаващиопределения кредитен лимит, както и да начисли лихва върху просрочени суми в размер на 10 (десет) % надбавка към референтниягодишен лихвен процент на Европейската Централна Банка, от дататана падежа до датата на плащането в пълен размер.
1.8. Освен ако не е договорено друго от „РЕД СПРИНГС“ ЕООД в писмен вид,всички цени не включват разходите за доставка , съгласно действащите правила за DAP цени.
1.9. Евентуално предоставени от РЕД СПРИНГС отстъпки или намаленияимат сила само и единствено за съответната доставка, но не и за последващи поръчки или доставки

КАЧЕСТВО

Качеството на стоките, предлагани от „РЕД СПРИНГС“ ЕООД са съгласно утвърдени качествени стандарти на „РЕД СПРИНГС“ ЕООД, двустранно подписани технически спецификации и/или двустранно съгласувани и подписани мостри.
2.1. „РЕД СПРИНГС“ ЕООД не признава рекламации в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация; в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА

3.1. Минималният срок за производство и експедиция е съгласно постигнатите индивидуални договорки с всеки клиент, съобразно вида и броя на заявените продукти.
3.2. Времето и мястото на доставка, начинът на транспортиране и преминаване на риска се договарят и посочват в поръчката и нейното потвърждение в съответствие с общоприетите норми на Инкотермс.
3.3. Правото на собственост се прехвърля върху Клиента при пълното плащане на стоката.
3.4. Когато Клиентът организира транспорта, „РЕД СПРИНГС“ ЕООД го информира с факс или писмо, в т.ч. по електронен път, че продуктите са готови, а Клиентът е длъжен да извози произведената продукция в рамките на 3 дни, считано от датата на получаване на информацията.
3.5. „РЕД СПРИНГС“ ЕООД фактурира на Клиента произведената продукция, вденя определен за експедиция, а при договорени месечни поръчки – впоследния работен ден на месеца за всички неекспедирани количества.
3.6. Ако Клиентът не вдигне (не приеме) стоката в определените и договорени срокове, съгласно всяка индивидуална поръчка, „РЕД СПРИНГС“ ЕООД му начислява складови разходи в размер на 0,50 лева на ден на за всеки артикул, която сума се фактурира в деня на експедиция. След 60-ят ден, ако Клиентът не е вдигнал стоката, „РЕД СПРИНГС“ ЕООД има право да продаде на трети лица произведената продукция.
3.7. В случая на т. 3.6. Клиентът не се освобождава от задължението да заплати цената на Стоките и всички договорени суми съгласно т. 1.3. и т. 3.6. от настоящите Общи условия.
3.8. След като „РЕД СПРИНГС“ ЕООД е започнал да произвежда дадена поръчка, Клиентът няма право да прекрати нейното изпълнение и е длъжен да плати договорената цена.

РЕКЛАМАЦИИ

4.1. При получаване на стоката Клиентът трябва да извърши незабавна количествена и качествена проверка и при възникнало несъответствие да уведоми „РЕД СПРИНГС“ ЕООД в писмена форма с факсили писмо, в т.ч. и по електронен път, в срок до 2 работни дни. След изтичането на този срок правата по констатираното несъответствие сегубят. Описаните начини и срокве на уведомление са валидни за всички клиенти на фирма „РЕД СПРИНГС“ ЕООД, в случай че не са договорени други в подписаните индивидуални договори и търговски споразумения.
4.2. Клиентът е длъжен да съхранява получената стока в помещения пригодени за това, отговарящи на всички предписания на държавни органи, както и при съблюдаване правилата за съхранение. „РЕД СПРИНГС“ ЕООД не признава рекламации, когато стоките не са съхранявани при посочените условия, както и в случаите по т.2.3. от настоящите общи условия.
4.3. В случай на количествени и качествени отклонения Клиентът може да бъде компенсиран само при предварително писмено съгласие на „РЕД СПРИНГС“ ЕООД.
4.4. В случай на количествено отклонение „РЕД СПРИНГС“ ЕООД има право да избира между допълнителна доставка и обратно връщане на пропорционална част от вече платената цена при поръчката.
4.5. „РЕД СПРИНГС“ ЕООД е отговорен за качествени несъответствия единствено при условие, че предварително са фиксирани качествени параметри или при несъответствия спрямо техническите спецификации на дружеството. В случай на качествени несъответствия, които не са очевидни (скрити несъответствия), Клиентът е длъжен да уведоми „РЕД СПРИНГС“ ЕООД за своите възражения в срок до 30 дни от получаване на стоката, след което правата по констатираните качествени несъответствия се губят. Заедно с възраженията си Клиентът е длъжен да представи и съпровождащите етикети на стоката, даващи информация за обратната й проследимост.
4.6. В случай на качествено несъответствие, Клиентът е длъжен да предостави възможност на „РЕД СПРИНГС“ ЕООД да инспектира съответнатадоставка на място. „РЕД СПРИНГС“ ЕООД е длъжен да уведоми Клиента за това си намерение в писмена форма до 7 дни след получаване на писменото възражение. В този случай Клиентът е длъжен да съхранява и няма права да се разпорежда с несъответстващата продукция. Приема се връщане на сгрешен размер от клиента, в случаите които стоката е в оригиналната опаковка. Стоката се транспортира към фирма „РЕД СПРИНГС“ ЕООД с описание „Рекламация на клиент“.
4.7. Начинът за уреждане на рекламацията се уговаря между страните, за всеки конкретен случай, в зависимост от вида и степента на несъответствие. Допълнителната доставка или замяната се извършват задължително в срок от 10 (десет) работни дни, след датата на одобряване на рекламацията, като транспортът е за сметка на неизправната страна.
4.8. В случай, че рекламацията бъде приета, с изключение на договореностите за отбив от цената, Клиентът е длъжен да върнерекламираната продукция на „РЕД СПРИНГС“ ЕООД преди или в деня навъзстановяване на рекламацията.

ЗАПАЗВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА

5.1 Доставените Стоки остават собственост на РЕД СПРИНГС, докатоКлиентът не плати изцяло покупната цена.
5.2 През целия период на запазване на собствеността, Клиентът е длъжен да се грижи за Стоките с необходимата грижа, да гарантиратяхното съхранение и тяхната достатъчна застраховка на тяхната равностойност срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и други рискове.
5.3 Освен това, Клиентът предприема всички необходими мерки зазащита на собствеността на РЕД СПРИНГС и правото му да я запази.
5.4 Клиентът не може да залага доставените Стоки или – с изключениена препродажбата в обичайния ход на дейността – да ги прехвърля до изплащането на Стоките изцяло.
5.5 Клиентът трябва незабавно да информира РЕД СПРИНГС в случай на запор или изземване на доставените Стоки или в случай на подобно събитие. Ако пропусне да направи това, Клиентът е изцяло отговоренпред РЕД СПРИНГС за всяка вреда, причинена от несъобщаването на РЕД СПРИНГС.

ЮРИСДИКЦИЯ

6.1. При тълкуване и прилагане на Общите условия са валидни нормите на Инкотермс 2010 (INCOTERMS 2010) и законите на Р България, като се изключва действието на европейското търговскозаконодателство.
6.2. Всички спорове, породени от тези договорни условия илиотнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения